V-fence

Thanks to its design and its strong fencing posts, the V-Fence forms strong and secure fencing that protects effectively not only our roads, but also wild and domestic animals. V-Fence is the obvious choice for many property owners, municipalities and fitters.

Fencing against wild animals is a valuable investment for plantations and crops as it provides protection against intrusion of wild animals which can damage or eat vegetation growing in these areas.

Road Fencing

Hälge Road Fencing is approved fencing used for motorways and public roads. During the production of the fencing, particular importance is attached to achieving an even zinc coating around the threads so as to pass and exceed the rigorous testing required for approved road fencing. This is achieved using modern coating technologies.

Animal Fencing

Cattle or so-called animal fencing is used for fencing in cattle, but also for protecting cattle against wild animals such as wolves and bears.

V-fence viltstängsel har Demex Skyddsklass 1 och används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

DEMEX SKYDDSKLASSER

Demex utvecklar, producerar och underhåller områdesskydds lösningar och säkerhetsprodukter av högsta kvalitet. Våra skräddarsydda helhetslösningar erbjuder optimal säkerhet enligt vår beprövade områdesskydd filosofi. Områdesskydd enligt Demex unika filosofi består av fem delar. Dessa element är noggrant anpassade så att de kompletterar och förstärker varandra.

Avskräcka, ett hinder vid perimetern gör att eventuella inkräktare ändrar sig, t.ex. med hjälp av stängsel. Identifiera, i nio av tio fall kommer ett inbrott avbryts om inkräktaren vet att han eller hon har upptäckt. Fördröjning, rätt åtgärder så att inkräktare inte kan få tillträde till din bostad så snabbt som de skulle vilja. Vidta åtgärder, elektronisk signalering varnar och gör att snabb uppföljning av inbrott sker. Kontrollera tillträde, ett tillfredsställande tillträde system ger optimal kontroll och övervakning av flödet av inkommande och utgående bilar, gods och människor.

SKYDDSKLASS 1

Demex Skyddsklass 1 används i områden där inbrott inte utgör någon särskild risk, men stängsel och grindar används främst som gräns avgränsning, att visa var egendomen börjar och slutar. Områdesskyddssystem kommer att ge en låg avskräckande verkan mot eventuellt inbrott eller obehörig tillgång .

SKYDDSKLASS 2

Demex Skyddsklass 2 används i områden där avgränsning är viktig och där det finns ett högre krav mot inbrott och stöld. Det används också i områden där tillgången till de skyddade områdena kan leda till personskador eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 3

Demex Skyddsklass 3 används när inbrott och stöld blir ett allvarligt problem. Tillträde, kontroll över människor, fordon och gods kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 4

Demex Skyddsklass 4 används när inbrott och stöld blir ett kritiskt problem och skyddet av innehållet är mycket viktig. Tillgänglighet för behöriga personer, fordon och varor kontrolleras av automatiserade system för tillträdeskontroll. Systemet utformas för att skydda området genom att avskräcka, fördröja och upptäcka och vidta åtgärder mot eventuella inbrottsförsök och där tillgång till skyddade områden kan leda till skada eller dödsfall.

SKYDDSKLASS 5

Demex Skyddsklass 5 ger den högsta nivån av säkerhet i områden där potentiella inbrott utgör en allvarlig risk, och är utformad för att ge fullständig sinnesfrid även om det finns en potentiell risk från utsidan och insidan av fastigheten. Systemet är designat med system för tillträdeskontroll som används för att styra tillträde för människor, fordon och gods in och ut ur området. Det kommer att använda alla fem aspekter av den beprövade Demex områdesskydds filosofi: avskräcka, försena, upptäcka, vidta åtgärder och kontrollera tillträdet till skyddade egendom med maximal effekt. Systemet kommer att utformas efter konsultation med polis, försäkringsbolag och yrkesverksamma säkerhetsbolag för att åstadkomma ett områdesskydd som uppfyller kraven för varje enskild plats.

V-Fence has Demex Protection Class 1.

 

Protection Grades

Demex develops, produces and maintains perimeter protection solutions and security products of the highest quality. Our tailored comprehensive solutions offer optimum security according to our tried and tested perimeter protection philosophy.

Protection Class 1

Demex Protection Class 1 is used in areas where burglary does not pose a particular risk, but fences and gates are mainly used as boundary demarcation, to show where the property begins and ends. Area protection systems will have a low deterrent effect against possible burglary or unauthorized access.

Protection Class 2

Demex Protection Class 2 is used in areas where delimitation is important and where there is a higher requirement against burglary and theft. It is also used in areas where access to the protected areas can lead to personal injury or death.

Protection Class 3

Demex Protection Class 3 is used when burglary and theft become a serious problem. Access, control of people, vehicles and goods are controlled by automated access control systems. The system is designed to protect the area by deterring, delaying and detecting any burglary attempts and where access to protected areas can lead to injury or death.

Protection Class 4

Demex Protection Class 4 is used when burglary and theft become a critical problem and the protection of the content is very important. Accessibility for authorized persons, vehicles and goods is controlled by automated access control systems. The system is designed to protect the area by deterring, delaying and detecting and taking action against possible burglary attempts and where access to protected areas can lead to injury or death.

Protection Class 5

Demex Protection Class 5 provides the highest level of security in areas where potential burglary poses a serious risk, and is designed to provide complete peace of mind even if there is a potential risk from the outside and inside of the property. The system is designed with an access control system that is used to control access for people, vehicles and goods in and out of the area. It will use all five aspects of Demex’s proven area protection philosophy: deter, delay, detect, take action and control access to protected property with maximum effect. The system will be designed after consultation with the police, insurance companies and professional security companies to provide an area protection that meets the requirements for each individual location.

Quote Request

Fill in your details here and we will contact you shortly.

V-Fence

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig inom kort.

V-Fence

Tack för ditt meddelande